Dating1 ru

Rated 3.92/5 based on 782 customer reviews

De mente at Maos kulturrevolusjon var et håndfast bevis på at sosialismen ikke nødvendigvis måtte drukne i byråkrati og sentralisme.På SUFs første sommerleir i 1967 stod spørsmålet om «reform eller revolusjon» i høysetet.De som ikke fikk igjennom forslaget om å bryte med AKP har i ettertid prøvd å fremstille det som at de var en stemme unna å nå 2/3 flertall.I etterkant av landsmøtet tok flere ledende personligheter i RU til orde for å jobbe som en fraksjon i RV, for å påvirke sammenslåingen av RV og AKP.Rød Ungdom (RU) er ungdomsorganisasjonen til partiet Rødt.Organisasjonen har tidligere gått under navnene Sosialistisk Ungdomsforbund og Sosialistisk Ungdomsforbund (marxist-leninistene), men fikk sitt nåværende navn da Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) ble dannet i 1973.Til organisasjonens landsmøte våren 2006 var det stilt flere forslag som enten direkte eller indirekte ville være et brudd med AKP. januar 2007 fikk 49% av stemmene, og var langt fra å nå det nødvendige 2/3-flertall.Derimot vedtok landsmøtet i stedet at AKP ikke har noe levedyktig partiprosjekt, et forslag som ble argumentert for med at man ønsket å fremskynde sammenslåingen av AKP og RV.

dating1 ru-24

dating1 ru-7

dating1 ru-69

dating1 ru-54

Iløpet av tiåret organiserte RU elevstreiker, husokkupasjoner og studiesirkler.Det at økonomien er unntatt demokratisk styring mener de gjør at viktige avgjørelser i økonomisk politikk blir overlatt til markedet, og ikke til de folkevalgte.Rød Ungdom mener at et kapitalistisk samfunn fører til at stemmeseddelen må bøye seg for pengeseddelen og folkestyret vike for pengestyret.Rød Ungdom hadde inntil 2007 to moderpartier: Rød Valgallianse og Arbeidernes kommunistparti.Partiene opprettet sammen med Rød Ungdom og andre partiløse mennesker på venstresiden det nye partiet Rødt den 11. Rød Ungdom definerer seg som en radikal, revolusjonær og feministisk organisasjon som organiserer ungdom til kamp for et sosialistisk folkestyre der arbeiderklassen styrer samfunnet.

Leave a Reply